Langdurig verblijf
Langdurig verblijf
Er is sprake van langdurig verblijf indien iemand op de zorgboerderij verblijft zonder vastgestelde einddatum. Veelal betreft dit bewoners met een WLZ indicatie.

Bij het ontbreken van een indicatie staan we uiteraard ook open voor private financiering.