De financiering van de dagbesteding, kortdurend en langdurend verblijf vindt plaats via de WMO , WLZ of private betaling.
Financiering
Financiering
Om voor wonen in aanmerking te komen heeft de cliënt indicatie vanuit het CIZ nodig. Met een indicatie heeft u toestemming om zorg aan te vragen en te krijgen. Bij zorg vanuit de WLZ (wet langdurige zorg) gaat het meestal om zorg met verblijf in een instelling.

Om voor dagbesteding in aanmerking te komen heeft de cliënt een indicatie vanuit de WLZ of WMO nodig. Heeft u een indicatie voor Wlz zorg dan valt dagbesteding onder de wlz.
Voor dagbesteding vanuit de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) kunt u zich melden bij uw gemeente.

De zorg wordt gefinancierd vanuit de WMO, WLZ- PGB of WLZ- ZIN. Woon- zorgboerderij is gecontracteerd met het Menzis zorgkantoor.

De bewoners van woon- zorgboerderij Klein Arfman ontvangen wonen en zorg gescheiden. Naast de zorgovereenkomst wordt er een aparte huurovereenkomst opgemaakt.

Woon- zorgboerderij Klein Arfman is toegelaten bij de WTZi. De WTZi, afkorting voor Wet Toelating Zorginstellingen, regelt de toelatingen van zorginstellingen. Hierbij wordt gekeken of de instelling aan alle eisen voldoet rondom bereikbaarheid van acute zorg, transparantie van bestuursstructuur, het hebben van een toezichthoudend orgaan en financiële administratie. De WTZi zorgt dat al deze eisen wordt gecontroleerd en dat de zorginstellingen worden toegelaten.